ادکست توضیحات تعمیر جک پارکینگی فادینی Fadini (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات جک

شرح خدمات تعمیر جک‌های فادینی Fadiniواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 450.000
تعویض موتورهر عدد / 550.000
تعویض موتور و رفع عیب های جزئی جک فادینی هر عدد / 250.000
تعمیر بردهر عدد / 350.000
تعویض مغزی خلاص کنهر عدد / 150.000
تعویض پکینگ فابریکهر عدد / 600.000
تعویض اورینگ فابریکهر عدد / 450.000
تعویض کاسه نمد فابریک فادینی هر عدد / 250.000
تعویض روغن فابریک فادینی ایتالیا هر لیتر / 750.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد هر عدد / 950.000
سرویس دوره ای جک هیدرولیک فادینی و شستشوی کامل هر عدد/ 550.000
تعویض شفت و تابگیری هر لیتر / 350.000
جوشکاری پلیت سر و تههر عدد / 350.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات جک‌های پارکینگی فادینی Fadini