پادکست توضیحات تعمیر راهبند سئا Sea (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای سئا Seaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند سئا Seaهر عدد / 17.000.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبندهای سئا Seaهر عدد / 3۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبندهای سئا Seaهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض خلاص کن راهبندهای سئا Seaهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعمیر گیربکس در مدل مکانیکی راهبند SEAهر عدد / 3.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند SEAهر عدد / 650.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس در مدل مکانیکی راهبند سئا Seaهر عدد / 2.500.000
تعویض پمپ هیدرولیک در مدل هیدرولیک راهبند سئا Seaهر عدد / 29.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند سئا Seaهر عدد / 65۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند مکانیکی و هیدرولیکی راهبند سئا Seaهر عدد / ۵۵۰.۰۰۰
تعویض گیربکس در مدل مکانیکی راهبند سئا Seaهر عدد/ 18.000.000
نصب مجدد راهبند SEA هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای سئا Sea